• Narodeniny COCOSOLIS: zadarmo WATERMELON k ďalšej objednávke
0
×

Podmienky používania týchto stránok

Vitajte na našich webových stránkach ( „cocosolis.com”). Tieto „Podmienky používania“ upravujú prístup na stránky COCOSOLIS.COM
a ich použitie.

Prístup na stránky a ich používanie, ako aj nákup produktov z COCOSOLIS.COM sú založené na predpoklade, že so skutočnosťou načítania stránok z koncového zariadenia sa Užívateľ zaväzuje prečítať si tieto Všeobecné podmienky používania stránky a prílohy k nim.

Tieto Podmienky predstavujú dohodu, ktorou sa riadi vzťah medzi PURMERUL OOD ako správca webových stránok www.cocosolis.com a ich koncových užívateľov.

Táto dohoda sa vzťahuje na informačné služby a systémy dostupné prostredníctvom Stránok, ich mobilných verzií, ako aj na všetky ostatné aplikácie a služby, ktoré súvisia alebo môžu byť spojené s webovými stránkami. Táto zmluva je platná, kým Užívateľ neukončí používanie Služieb dostupných na Stránkach.

PURMERUL OOD je obchodná spoločnosť so sídlom a adresou správy: mesto Plovdiv, 4002, rayon Tsentralen, ul. Lyuleburgaz 22, et. 4, ap. 9. Spoločnosť je zapísaná pod IČ 201172065 v Оbchodnom registri a registri neziskových právnických osôb vedenom Registračnou agentúrou.

Ďalšie právne informácie nájdete v častiach: Všeobecné podmienky predajaPolitika vrátenia tovaru a Politika osobných údajov stránok COCOSOLIS.COM.
Účel Stránok je vyjadrený týmito hlavnými smermi:

1. Informovanie Užívateľov o činnosti spoločnosti, jej histórii, vízii, poslaní, hodnotách, podnikovej a sociálnej zodpovednosti a produktoch a službách, ktoré ponúka.
2. Poskytovanie prístupu na platformu, prostredníctvom ktorej môžu Užívatelia zadávať objednávky tovaru online, uzatvárať zmluvy o predaji tovaru ponúkaného Spoločnosťou a zdieľať recenzie a hodnotenia ponúkaného tovaru.
3. Informovanie Užívateľov stránok o podrobnostiach kontaktu so Spoločnosťou v prípade, že potrebujú ďalšie informácie, majú otázky týkajúce sa ponúkaných produktov a služieb, chcú posielať pripomienky alebo odporúčania, ako aj dostávať informácie o ich právach a spôsobe ich uplatnenia.

Prístup ku COCOSOLIS.COM a ich používanie, vrátane zobrazovania webových stránok, komunikácie s COCOSOLIS.COM a súvisiacich webových stránok a zdrojov sociálnych médií, nákupov na webových stránkach, vykonávajú naši užívatelia výlučne na osobné účely, ktoré by v žiadnom prípade nemali byť spojené so žiadnou obchodnou, hospodárskou alebo odbornou činnosťou.
COCOSOLIS.COM nezodpovedá za akékoľvek použitie stránok a ich obsahu žiadnym z ich používateľov, ktoré nie je v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. A konkrétnejšie sa môže stať,

že budete zodpovední za poskytnutie nepravdivých, zavádzajúcich informácií alebo údajov týkajúcich sa tretích strán (v prípade, že tretia strana nedala svoj súhlas), ako aj za akékoľvek zneužitie týchto údajov alebo informácií.

1. Registrácia a komunikácia

Ak chcete využívať naše služby, musíte byť dospelý a prijať tieto Podmienky. Prijatím týchto Podmienok Užívateľ súhlasí s tým, že komunikácia s ním bude prebiehať prostredníctvom poskytnutých elektronických komunikačných kanálov – telefonicky, e-mailom, SMS-kami a inými elektronickými kanálmi. Užívateľ súhlasí s tým, že bude adresátom a bude dostávať elektronické podania od Stránok a ich správcu.

Strany sa dohodli, že e-maily predstavujú elektronické výpisy a že sprievodné informácie predstavujú identifikáciu autora ako držiteľa týchto elektronických podania a sú elektronickým podpisom, ktorým strany uznávajú ako rovnocenný vlastnoručnému podpisu vo vzájomných vzťahoch.

Produkty si môžete zakúpiť aj registráciou na týchto stránkach, aby ste mohli využívať naše služby. Registrácia je bezplatná. Užívateľ môže registráciu kedykoľvek odmietnuť. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť úplné, pravdivé a presné informácie pri registrácii aj pri zadávaní objednávky bez registrácie profilu. Prístupové práva sú osobné a nemôžu sa prevádzať na tretie strany. Nezodpovedáme za neoprávnený prístup k vášmu profilu.

2. Práva duševného vlastníctva

Užívateľ má právo na prístup k Službám poskytovaným prostredníctvom týchto Stránok v reálnom čase (online) v súlade s požiadavkami na prístup.

Právo na prístup udelené Užívateľovi nezahŕňa právo kopírovať alebo reprodukovať informácie alebo používať chránené objekty duševného alebo priemyselného vlastníctva, s výnimkou malého množstva informácií určených len pre osobné použitie, pokiaľ takéto použitie nepoškodí legitímne záujmy autorov alebo iných držiteľov práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, a rozmnožovanie alebo reprodukovanie bolo uskutočnené na nekomerčné účely.

Obsah COCOSOLIS.COM, vrátane (ale nielen) diel, fotografií, obrázkov, dialógov, hudby, zvukov, videa, dokumentov, kresieb, obrázkov, log a akýchkoľvek iných materiálov publikovaných na COCOSOLIS.COM v akomkoľvek formáte, vrátane menu, webových stránok, grafík, farieb, schém, nástrojov, druhov písma, dizajn webových stránok, diagramov, plánov, metód, procesov, funkcií a softvéru, ktoré sú súčasťou COCOSOLIS.COM, sú chránené autorským právom a akýmkoľvek iným právom duševného vlastníctva COCOSOLIS.COM a príslušných držiteľov práv. Nie je povolená čiastočná alebo úplná reprodukcia COCOSOLIS.COM alebo ich obsahu v akejkoľvek forme bez písomného súhlasu COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM má výhradné právo povoliť alebo zakázať akúkoľvek reprodukciu (či už priamu alebo nepriamu, dočasnú alebo trvalú, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu alebo v akejkoľvek forme, úplne alebo čiastočne) COCOSOLIS.COM a ich obsahu.

Autori diel publikovaných na COCOSOLIS.COM majú právo kedykoľvek sa domáhať autorstva svojich diel a postaviť sa proti skresleniu alebo inej úprave svojich diel, vrátane akýchkoľvek zmien svojich diel, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť česť a povesť príslušných autorov.

Užívatelia našich stránok sú povinní dodržiavať autorské práva autorov, ktorí sa rozhodli publikovať svoje diela na COCOSOLIS.COM alebo spolupracovali s COCOSOLIS.COM pri tvorbe nových výrazných a umeleckých diel, ktoré sú určené na publikovanie nielen na stránok alebo ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stránok.

V žiadnom prípade nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek forme používať obsah stránok ani žiadne jednotlivé dielo chránené autorským právom alebo akýmkoľvek iným právom duševného vlastníctva.

3. Ochranné známky a názvy domén

PURMERUL OOD je výhradným vlastníkom log a registrovanej ochrannej známky „COCOSOLIS“ a akýchkoľvek ďalších atribútov, ktoré obsahujú slovo „COCOSOLIS“ a názov domény „COCOSOLIS.COM“.
PURMERUL OOD má právo výhradného používania svojich vlastných ochranných známok.

Nie je dovolené používať tieto ochranné známky na iné produkty alebo služby Bez súhlasu spoločnosti PURMERUL OOD.

4. Odkazy na iné stránky

Cocosolis.com obsahuje odkazy na iné stránky, ktoré nijako nesúvisia s COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM nekontroluje tieto webové stránky ani ich obsah. COCOSOLIS.COM nezodpovedá za obsah týchto stránok a/alebo za pravidlá, ktoré prijali v súvislosti (ale nielen) s vašimi osobnými údajmi pri návšteve týchto stránok. Tieto tretie strany pravdepodobne zhromažďujú osobné užívateľské údaje, ktorých režim je regulovaný podľa všeobecných podmienok pre používanie a ochranu osobných údajov, ktoré boli nimi prijaté. Pri prístupe na tieto stránky prostredníctvom odkazov poskytnutých na stránkach COCOSOLIS.COM si prosím pozorne prečítajte podmienky ich používania ako aj ich pravidlá o zachovávaní dôvernosti. Naše Podmienky používania a Politika osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán.

5. Podmienky používania obsahu

COCOSOLIS.COM vynakladajú maximálne úsilie, aby na svojich webových stránkach zabránili uverejňovaniu obsahu, ktorý by mohol byť považovaný za porušenie občianskych postojov alebo ľudských práv a dôstojnosti vo všetkých ich formách a prejavoch. COCOSOLIS.COM však nezaručuje, že obsah stránok je vhodný alebo zákonné pre akékoľvek publikum alebo či je legálny vo všetkých krajinách.

V prípade, že sa takýto obsah v niektorej z týchto krajín považuje za nezákonný, nezodpovedáme za vaše rozhodnutie navštevovať a používať naše stránky. Ak sa ich napriek tomu rozhodnete používať, informujeme vás, že využívanie služieb poskytovaných COCOSOLIS. COM je úplne na vašej osobnej zodpovednosti.

COCOSOLIS.COM podniká kroky na zabezpečenie toho, aby bol obsah COCOSOLIS.COM správny a neobsahoval nepravdivé alebo neaktuálne informácie. COCOSOLIS.COM však nezodpovedá za presnosť a úplnosť obsahu zverejneného na ich webových stránkach.

COCOSOLIS.COM nemôže zaručiť, že stránky budú nepretržite fungovať bez prerušenia a chýb v dôsledku internetového pripojenia. V prípade problémov s používaním našich stránok, prosím kontaktujte nás. Zástupca COCOSOLIS.COM bude vám k dispozícii, aby pomohol obnoviť váš prístup k stránkam, ak a nakoľko je to možné.

COCOSOLIS.COM prijíma primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti služieb COCOSOLIS.COM s cieľom zabrániť neoprávnenému použitiu alebo prístupu k údajom, ako aj zabrániť rizikám šírenia, zničenia a straty údajov a dôverných informácií týkajúcich sa užívateľov COCOSOLIS.COM, ako aj zabrániť neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu k takýmto údajom a informáciám.

6. Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ má právo používať stránky podľa obmedzení opísaných vyššie v bode 2 Práva duševného vlastníctva.

Užívateľ sa zaväzuje pri využívaní poskytovaných Služieb:

1. aby nevykonával škodlivé činnosti v zmysle týchto Podmienok používania;
2. aby nezískaval technickými prostriedkami ani technickým spôsobom žiadne informačné zdroje alebo ich časti, zahrnuté do databáz, prístupné prostredníctvom týchto stránok, a aby týmto spôsobom nevytváral svoju vlastnú databázu v elektronickej alebo akejkoľvek inej forme.
3. aby sa nevydával za inú osobu alebo za zástupcu osoby, ktorú nie je oprávnený zastupovať, alebo iným spôsobom zavádzal Stránky alebo tretie strany o svojej totožnosti alebo príslušnosti k určitej skupine ľudí;
4. aby okamžite informoval Spoločnosť o každom prípade spáchaného alebo zisteného porušenia pri používaní poskytovaných Služieb;
5. aby nevykonával činnosti, ktoré zahŕňajú použitie vírov, botov, červov alebo iného druhu počítačového kódu, súborov alebo programov, ktoré prerušujú, ničia alebo obmedzujú funkčnosť počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia, alebo iným spůsobom umožňujú neoprávnené použitie alebo prístup k počítačovému zariadeniu alebo počítačovej sieti.

7. Obmedzenie zodpovednosti Spoločnosti

Spoločnosť poskytuje na použití Služby prostredníctvom týchto stránok „tak, ako sú“ a „tak, ako sú dostupné“. Spoločnosť nezaručuje ani nesľubuje konkrétne výsledky vyplývajúce z používania alebo z dlhodobej možnosti využívania Služieb.

Spoločnosť neposkytuje záruky, že:

1. používanie Služieb užívateľom bude nepretržité, včasné, zabezpečené a bezpečné alebo bezchybné;
2. prípadné nedostatky v Službách budú opravené;
3. poskytované Služby alebo služby, na ktorých sú tieto služby postavené, nebudú obsahovať vírusy alebo iné škodlivé komponenty;

Za žiadnych okolností nebude Spoločnosť zodpovedná za žiadne straty, poškodenia alebo škody vyplývajúce z:

1. využívania Služieb;
2. problémov alebo technickej nefunkčnosti v súvislosti s využívaním Služieb;
3. materiálov stiahnutých prostredníctvom alebo v súvislosti so Službami;
4. užívateľského obsahu;
5. zo správania Užívateľov v súvislosti so Službami bez ohľadu na to, či v reálnom čase (on-line) alebo nie (off-line).

Spoločnosť nezodpovedá za to, že Užívateľ nemá prístup na stránky z dôvodu problémov, ktoré nemôže ovplyvniť – softvér, hardvér, problém s pripojením na internet alebo vyššia moc.

Užívateľ súhlasí, že bude zodpovedný za všetky náklady spojené s údržbou, servisom alebo pripojením svojho počítačového systému alebo iného majetku potrebného na používanie Služieb Užívateľom.

Spoločnosť si vyhradzuje právo systematicky zasahovať do celej funkčnosti stránok, vrátane (ale nielen) pozastavenia prístupu k nim, ak na to existuje oprávnený dôvod.

8. Sankcie

Spoločnosť v plnom rozsahu povolenom platným zákonom nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú používateľovi a ktoré sú: 1. nepriame; 2. nasledujúci; 3. náhodné; 4. sankčné, vrátane odškodnenia za ušlý zisk vyplývajúci z používania alebo nemožnosti využívať Služby.

Bez ohľadu na vyššie uvedené sa zodpovednosť Spoločnosti voči Užívateľovi za akýkoľvek čin alebo upomenutie, v súvislosti s využívaním alebo z dôvodu využívania Služieb, bude vždy obmedzená na pokutu vo výške hodnoty uskutočneného nákupu. V prípade neuskutočnenia nákupu Spoločnosť nezodpovedá za žiadne svoje činy alebo opomenutia.

9. Zmena

COCOSOLIS.COM môže zmeniť alebo aktualizovať všetky alebo časť týchto Podmienok používania. V takom prípade sa v tejto časti uverejnia aktuálne informácie. Nové Podmienky používania by mali nadobudnúť účinnosť dňom ich uverejnenia na COCOSOLIS.COM.

Ak nesúhlasíte so všetkými alebo s časťami Podmienok používania stránok COCOSOLIS.COM, nenesieme zodpovednosť za vaše rozhodnutie navštevovať a používať naše stránky.

10. Lehota a ukončenie

Táto dohoda nadobúda platnosť okamžite po jej prijatí Užívateľom a je platná až do ukončenia používania služieb.

11. Uplatniteľné právne predpisy

Strany považujú vzájomné porozumenie a prijateľné ústupky za základnú zásadu vykonávania tejto dohody. V tomto zmysle sa strany dohodli na riešení sporov, ktoré medzi nimi vznikli, v duchu dobrej vôle a prostredníctvom rokovaní.

Všetky spory, nezhody alebo nároky, ktoré vzniknú z plnenia alebo neplnenia alebo v súvislosti s plnením alebo neplnením tejto dohody, mali by strany vyriešiť rokovaním a dobrou vôľou každej z nich.

V prípade nemožnosti vyriešiť spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou a v dôsledku tejto zmluvy, jej plnenie, resp. neplnenie, sa zmluvné strany dohodli, že ich vyriešia na príslušnom súde, určenom v súlade s pravidlami právomoci. V prípade súkromného sporu s medzinárodným prvkom mal by sa súd, ktorý by mal právomoc rozhodovať v spore, určiť podľa pravidiel medzinárodného súkromného práva.

Rozhodným právom podľa tejto dohody je právo krajiny, v ktorej je správca registrovaný, v tomto prípade Bulharská republika.

Dátum uverejnenia: 10.07.2020

×
Produkt bol pridaný do košíka.
Košík Skontrolovať a objednať