Podmienky používania

 

Vitajte na našej webovej stránke ( “cocosolis.com”). Tieto podmienky použitia riadia prístup k službe a užívaniu COCOSOLIS.COM. Prístup a použitie tejto webovej stránky, rovnako ako na nákup produktov na COCOSOLIS.COM sú založené na predpoklade, že tieto podmienky použitia boli prečítané, porozumené a vami odsúhlasené.

Táto webová stránka je spravovaná a udržiavaná pomocou PURMERUL ODD, so sídlom v Bulharsku, Plovdiv PSČ 4002, Liuleburgas 22, poschodie 4, apt. 9, obchodný register číslo 201172065, daňové identifikačné číslo a číslo DPH BG201172065.Na vyžiadanie doplňujúcich informácií, nás kontaktuje prosím na COCOSOLIS.COM alebo na našom telefónnom čísle +421 2 3332 2934.

Pre akýkoľvek iné právne informácie chodte do sekcií: Podmienky predaja, politika reklamácie a zásady ochrany osobných údajov COCOSOLIS.COM.
COCOSOLIS.COM môže zmeniť alebo aktualizovať všetky alebo časť z týchto Podmienok používania. Podmienky sa stávajú záväzné, akonáhle sú zverejnené na webových stránkach v tejto sekcii.

Ak ste nesúhlasíte úplne alebo čiastočne s podmienkami použitia COCOSOLIS.COM, potom nepoužívajte prosím naše webové stránky.
Prístup a použitie COCOSOLIS.COM, vrátane zobrazenia webových stránok, komunikácia s COCOSOLIS.COM a súvisiacimi webovými stránkamy a zdrojov sociálnych médií, nákupy na internetových stránkach, sú vykonávané našimi užívateľmi výhradne na osobné účely, ktoré by v žiadnom prípade nemohly byť spojený k žiadnemu druhu obchodu, alebo profesijnej činnosti.

Nezabudnite, že bude zodpovedný za používanie COCOSOLIS.COM a jeho obsahu. COCOSOLIS.COM neberie na zodpovednosť akékoľvek použitie webových stránok a ich obsahu zo strany vytvorených ich používateľmi, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi platnými, bez toho aby bola vyvodená zodpovednosť COCOSOLIS.COM pre úmyselné prečiny a hrubé zaobchádzanie. Konkrétne budete zodpovedný za oznámenia informácií alebo údajov, ktoré nie sú v poriadku, či sú nepravdivé alebo zahŕňajú tretie strany (v prípade že tieto tretie strány nedali svoj súhlas), rovnako ako pre akékoľvek nesprávne použitie takýchto údajov alebo informácií.

1. Ochrana osobných údajov

Odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov, ktorá platí aj v prípade že používateľ ma prístup ku COCOSOLIS.COM a používa príslušné služby, bez nákupov. Zásady ochrany súkromia vám pomôže pochopiť, ako a za akým účelom COCOSOLIS.COM zhromažďuje a používa vaše osobné údaje.

2. Práva duševného vlastníctva

COCOSOLIS.COM a jej obsah, vrátane, ale nie výhradne, práca, obrázky, obrazy, dialógy, hudba, zvuky, videá, dokumenty, výkresy, obrázky, logá a akéhokoľvek iného materiálu pridaných COCOSOLIS.COM v akomkoľvek formáte, vrátane všetkých menu, webových stránok , grafika, farby, schémy, nástroje, fonty, dizajn webových stránok, diagramy, nákresy, metódy, procesy, funkcie a softvér, ktoré sú súčasťou COCOSOLIS.COM, sú chránené autorským právom a právom duševného vlastníctva COCOSOLIS.COM a príslušných nositeľov práv. Rozmnožovanie, úplne alebo čiastočne, v akejkoľvek forme, o COCOSOLIS.COM a jeho obsahu, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu je COCOSOLIS.COM.
COCOSOLIS.COM má výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akúkoľvek reprodukciu (či už priamu a nepriamu, dočasnú alebo trvalú alebo akýmkoľvek iným spôsobom alebo v akejkoľvek forme, vcelku alebo čiastočne) COCOSOLIS.COM a jej obsahu.
Pokiaľ ide o použitie COCOSOLIS.COM, ste oprávnený zobrazenie webovej stránky a ich obsah.
Nie ste oprávnení množiť akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek forme, vcelku aj čiastočne, COCOSOLIS.COM a jeho obsah. Akákoľvek reprodukcia, musí byť schválené COCOSOLIS.COM. Taká reprodukcie sa vykonáva na zákonné účely a v súlade s autorským právom a inými právamy duševného vlastníctva COCOSOLIS.COM a autorov diel zverejnených na webových stránkach. Autormi diel vyslaný COCOSOLIS.COM majú kedykoľvek nárok na náhradu autorstva ich práce a majú právo vznášať námietky k narušeniu či akejkoľvek inej zmene diela, vrátane škody na diele, ktoré môžu poškodiť česť a povesť autorov
Zaväzujete sa dodržiavať autorské práva autorov, ktorí sa rozhodli zverejniť svoju prácu na COCOSOLIS.COM alebo spolupracovali s COCOSOLIS.COM pri tvorbe nových výrazových a umeleckých diel, ktoré sú určené na zverejnenie, a to výhradne na webových stránkach, alebo ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stránok.
V každom prípade, nie ste oprávnení používať, akýmkoľvek spôsobom alebo podobe, obsah webových stránok alebo akéhokoľvek jediného diela chráneného autorským právom alebo iných práv duševného vlastníctva. Ako príklad možno uviesť, nesmiete meniť alebo upravovať obsah webu alebo dielo chránené autorským právom a iným práva duševného vlastníctva bez súhlasu COCOSOLIS.COM a bez súhlasu.

3. Ochranné známky a doménové názvy

PURMERUL OOD je výhradným vlastníkom loga a registrovanou ochrannou známkou “COCOSOLIS” a akékoľvek iné označenie, ktoré obsahuje slovo “COCOSOLIS” a názov domény “COCOSOLIS.COM”.
Všetky iné označenia, ktoré sa používajú na rozlíšenie výrobkov predávaných na COCOSOLIS.COM zverejnené na webových stránkach sú registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov a sú používané na COCOSOLIS.COM len na účely modulácie, popisovania a reklamu výrobkov predávaných na COCOSOLIS .COM. COCOSOLIS.COM a všetký ostatný vlastníci ochranných známok majú nárok na výhradné používanie ochrannej známky, resp vlastníctva. Nie ste oprávnený bez súhlasu COCOSOLIS.COM a iného vlastníka registrované ochranné známky zverejňovať na internetových stránkach, použitie takýchto ochranných známok pre odlíšenie výrobkov alebo služieb. Akékoľvek nezákonné alebo neoprávnené použitie týchto ochranných známok je zakázané a vedie k vážnym právnym dôsledkom. Takéto ochranné známky a akýkoľvek iný znak zverejnené na COCOSOLIS nemôže byť použitý aby získali neoprávnenú výhodu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena týchto ochranných známok alebo takým spôsobom, že poškodia ich majitelia.

4. Odkazy na iné webové stránky

COCOSOLIS.COM obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú v žiadnom prípade spojené s COCOSOLIS.COM.
COCOSOLIS.COM neovláda ani nesledujetaké webové stránky tretích strán ani ich obsah. COCOSOLIS.COM nenesie zodpovednosť za obsah týchto stránok a / alebo pre predpisy, ktoré prijali vo vzťahu, ale nie obmedzené, na vaše súkromie a spracovanie vašich osobných údajov, keď ste na návšteve týchto webových stránok.
Prosím, venujte pozornosť pri prístupe na tieto webové stránky prostredníctvom odkazov uvedených na COCOSOLIS.COM a starostlivo si prečítajte ich podmienky použitia a ich zásady ochrany osobných údajov. Naše Podmienky použitia a Zásady ochrany osobných údajov. COCOSOLIS.COM obsahuje odkazy na iné webové stránky výhradne na pomoc svojim užívateľom pri vyhľadávaní a surfovaní na internete a aby odkazovali na webové stránky na internete. Keď COCOSOLIS.COM poskytuje odkazy na iné webové stránky, COCOSOLIS.COM neodporúča svojim užívateľom prístup k týmto webových stránkach a neposkytuje žiadne záruky za ich obsah alebo služby produktov predávaných na týchto webových stránok pre užívateľov internetu.

5. Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah

COCOSOLIS.COM urobila všetko pre to, aby zabránila zverejneniu na svojich internetových stránkach obsahu popisujúce alebo reprezentujúce situácie fyzického alebo psychického násilia, alebo ktoré, v závislosti na citlivosti užívateľa COCOSOLIS.COM, by mohly byť považované za porušujú občianske presvedčenie alebo ľudské práva a dôstojnosť vo všetkých jeho formách a výrazoch. V každom prípade, COCOSOLIS.COM nezaručuje, že obsah webovej stránke je vhodné alebo zákonný vo všetkých krajinách.
Avšak v prípade, že tieto obsahy sú považované za nezákonné alebo nezákonné v niektorých v iných krajinách, potom prosím nepristupujte na naše webové stránky v týchto krajinách.Ak sa napriek tomu rozhodnete pristupovať k tejto stránke potom vám oznamujeme že vaše používanie služieb poskytovaných COCOSOLIS.COM musí byť váš výhradné na vašu osobnú zodpovednosť.
COCOSOLIS.COM tiež prijala opatrenia, ktoré zaistia, že obsah COCOSOLIS.COM je presný a neobsahuje žiadne nesprávne alebo neaktuálne informácie. Avšak COCOSOLIS.COM nemôže niesť zodpovednosť za správnosť a úplnosť obsahu zverejnený COCOSOLIS.COM na svojich webových stránkach, s výnimkou zodpovednosti za delikt a hrubú nedbalosť stanovenú zákonom.
V rovnakej dobe, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo skontrolujte, či je každé zariadenie pre pripojenie k internetu a prístup k obsahu webových stránok je správne aktivovaný, vrátane internetového prehliadača. Hoci COCOSOLIS.COM vyvinie maximálne úsilie, aby sa zabezpečil pravidelný prístup k svojim webovým stránkam, dynamická povaha internetu a webového obsahu nemôže dovoliť COCOSOLIS.COM pracovať bez porúch, prerušenia alebo závadom kvôli aktualizácii webových stránok.
COCOSOLIS.COM prijala vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu služby na COCOSOLIS.COM, integritu prevádzkových údajov a elektronickej komunikácie, aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu alebo prístup k dátam, rovnako ako aby sa predišlo nebezpečenstvu šíreniu, či deštrukcie a straty dát dôverných / nedôverných informácií o užívateľoch COCOSOLIS.COM, a aby sa zabránilo neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu k týmto údajom a informáciám.

6. Naša obchodná politika COCOSOLIS.COM prijala obchodnú politiku

Jej poslanie sa skladá z predaja produktov prostredníctvom svojich služieb na svojich webových stránkach len pre “”spotrebiteľa””. “”Spotrebiteľ”” sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá koná o Cocosolis.com.com na účel, ktorý nemožno považovať za jeho alebo jej obchodné, podnikateľské alebo profesijné činnosti (ak existujú). Ak nie ste spotrebiteľ, prosím, nepoužívajte naše služby k nákupu produktov na COCOSOLIS.COM. COCOSOLIS.COM je oprávnený namietať proti spracovaniu objednávok od iných osôb ako spotrebiteľovi a všetkým ďalším objednávky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami predaja na tieto podmienky použitia.

7. Rozhodné právo

Tieto Všeobecné obchodné podmienky použitia sa riadia európskym právom.

Menu