• Narodeniny COCOSOLIS: zadarmo WATERMELON k ďalšej objednávke
0
×

POLITIKA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto POLITIKA OSOBNÝCH ÚDAJOV je neoddeliteľnou súčasťou VŠEOBECNÝCH PODMIENOK POUŽITIA stránok www.cocosolis.com/sk (ďalej len „Stránky“), spravovaných spoločnosťou PURMERUL OOD (ďalej len „Spoločnosť).
Pri vykonávaní našich činností konáme ako správca osobných údajov a vykonávame činnosti zamerané na zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR) a príslušnými vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi.
Je tu uvedený spôsob, akým zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje dotknutých osôb – koncových užívateľov. Popísané sú aj spôsoby, ako nás môžete v prípade potreby kontaktovať.

I. Aké informácie sa zhromažďujú prostredníctvom Stránok?

Aby ste mohli využívať služby Stránok, vrátane aj aby ste získali prístup k platforme na online objednávok tovarov a súvisiacich služieb, náš informačný systém potrebuje určité informácie o Vás, prostredníctvom ktorých môžete byť identifikovaní priamo alebo nepriamo.

1. Informácie, ktoré Užívateľ dobrovoľne poskytuje:

a) V prípadoch, keď pre určitú službu na Stránkach je to potrebné, môžeme Vás požiadať, aby ste nám poskytli tieto osobné údaje:
1) mená
2) platnú e-mailovú adresu
3) telefónne číslo
4) fyzickú dodaciu adresu
5) možné preferencie alebo pripomienky
6) ďalšie údaje (užívateľský obsah a/alebo dopyt);

b) Je možné, že uvedené kategórie osobných údajov budú požadované aj na základe akejkoľvek otázky nám adresovanej v súvislosti s uplatňovaním vašich práv opísaných nižšie.

2. Informácie, ktoré Stránky zhromažďujú od Užívateľa

Za účelom vykonania určitých funkcií našich stránok a služieb, ku ktorým máte prostredníctvom nich prístup, náš informačný systém zhromažďuje informácie z vášho elektronického zariadenia počas vykonávania štandardných činností pre normálne fungovanie WEB operácií. Týmto spôsobom môžu byť zhromaždené aj ďalšie kategórie osobných údajov, a síce:

1) IP adresa
2) použitý prehliadač
3) preferované jazykové nastavenia
4) typ zariadenia použitého na načítanie stránok
5) informácie o operačnom systéme vášho zariadenia
6) údaje o správaní a charakteristikách užívateľov.

Zhromažďujeme údaje o zdroji, z ktorého ste sa dostali na Stránky. V žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše verejne dostupné informácie, a to ani v prípade, že odkaz na našu stránku pochádza zo sociálnej siete.

Pri návšteve Stránok, našich profilov na sociálnych sieťach a/alebo pri používaní funkcií a služieb dostupných na Stránkach, vrátane na vytváranie užívateľského profilu a nakupovanie, môžu byť niektoré vaše osobné údaje zhromažďované a spracovávané inštaláciou malých textových súborov – tzv. Cookies na vašom zariadení.

Vaše údaje môžeme použiť na analýzu návštevnosti, reklamné účely, prieskum trhu a profilovanie skupín užívateľov, systematické správy o činnostiach Stránok a na obnovenie informácií o spotrebe, na zlepšenie funkčnosti stránok a ich analýzy, vrátane (ale nie výlučne) aj v prípade:

1) činností na vytváranie a správu užívateľských profilov
2) činností na identifikáciu a overenie zákonom stanoveného veku pri nakupovaní online
3) priameho marketingu produktov a služieb
4) hodnotenia efektívnosti reklamy
5) riadenia a správy online nákupných činností
6) analýzy nákupnej histórie, preferencií a správania
7) predchádzania platobného podvodu
8) riadenia dopytu.

Aj tretie strany (naši inzertní partneri, sociálne siete, partneri na analýzu) môžu vytvárať, sprístupňovať, čítať a manipulovať cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach, za ktorých tieto tretie strany používajú cookies, ako aj o údajoch, ktoré zhromažďujú, ako dlho to robia, na aké účely ich zhromažďujú a ako tomu môžete zabrániť alebo to potvrdiť, môžete navštíviť ich príslušné pravidlá používania cookies.

Viac informácií o Cookies, ktoré používame, a všeobecných podmienkach používania webových stránok nájdete v našich Všeobecné podmienky používania webových stránok a pravidlá používania cookies.

3. Osobné údaje detí. Ako s nimi zaobchádzame?

Služby Stránok nie sú zamerané na osoby mladšie ako 18 rokov. Spoločnosť nemá v úmysle a nechce zhromažďovať osobné údaje detí v súvislosti so službami poskytovanými prostredníctvom Stránok.

Ak však Spoločnosť dostane informácie o maloletom v súvislosti so službami Stránok, nespracujeme ich a vymažeme ich, pokiaľ nás právny akt nezaväzuje spracovať tieto údaje iným konkrétne stanoveným spôsobom.

II. Základné princípy spracovania a ochrany údajov

Pri vykonávaní našich činností sa riadime nasledujúcimi základnými zásadami:

1) údaje sa spracúvali zákonne, v dobrej viere a transparentným spôsobom;
2) údaje sa zhromažďujú iba na výslovné, konkrétne uvedené a legitímne účely;
3) spracované údaje boli znížené na nevyhnutné minimum v súvislosti so stanovenými cieľmi;
4) údaje sú udržiavané v aktuálnom stave a neuchovávajú sa dlhšie, ako je potrebné;
5) spracovanie sa vykonáva spôsobom, ktorý zaručuje primeranú úroveň bezpečnosti, ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, stratou, zničením alebo poškodením;
6) tretím stranám sa poskytuje prístup k údajom iba na účely, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie požadovanej služby;
7) pri uplatnení práv dotknutými osobami sa poskytuje čo najvyššiu mieru pomoci .

III. Od koho a ako sa zhromažďujú informácie?

V súvislosti s nižšie uvedenými účelmi Stránky zhromažďujú informácie od svojich návštevníkov, vrátane od koncových užívateľov – dotknutých osôb.

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na týchto stránkach, sa môžu zhromažďovať spoločne a nerozdielne nasledujúcimi spôsobmi:

1. Bola poskytnutá osobne a dobrovoľne návštevníkom;
2. Pomocou „cookies“ a iných podobných riešení na optimalizáciu výkonu Stránok, analyzovanie a zasielanie komerčných správ.

IV. Prečo sa údaje spracúvajú, na akom právnom základe a aká je doba spracovania?

Vyššie uvedené informácie používame na rôzne účely, na základe príslušných právnych základov, a síce:

Kategórie Účel Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Spôsob zberu Doba uchovávania údajov
1. IP adresa 2. Použitý prehliadač 3. Jazykové nastavenia 4. Použité zariadenie 5. Operačný systém 6. Spotrebiteľské informácie na zabezpečenie úplnej funkčnosti Stránok čl. 6, ods. 1 b) - na plnenie zmluvy (poskytnutie služby - použitie webových stránok) pri používaní webových stránok spoločnosti do 36 mesiacov* * po skončení relácie na stránkach
1. Meno a priezvisko 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo 4. Dodacia adresa 5. Ďalšie informácie o objednávke za plnenie zmluvných záväzkov - uzatváranie zmlúv o kúpe a predaji a dodaní zakúpených produktov čl. 6, ods. 1 b) - spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy (nákup a predaj tovaru) pri používaní služby stránok na online nákupy; pri spracovaní objednávok a súvisiacich činností do 24 mesiacov, s výnimkou údajov spracovaných a uložených na účtovné a daňové účely, na ktoré sa vzťahujú zákonom stanovené lehoty
1. Meno a priezvisko 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo (nepovinné) pre kontakt čl. 6, ods.1 a) - bol udelený súhlas na spracovanie pri použití kontaktného formulára na webových stránkach spoločnosti do odvolania súhlasu alebo do odstránenia potreby spracovania
1. Meno a priezvisko 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo pre odosielanie správ cez SMS, Viber alebo WhatsApp pre nadviazanie kontaktu za účelom zaslania upozornenia na vybrané produkty v košíku za účelom plnenia zmluvných záväzkov čl. 6, ods. 1 písm b) - spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy (nákup a predaj tovaru) pri používaní služby webu pre online nákupy; pri vybavovaní objednávok a súvisiacich činností až do odmietnutia prijímať oznámenia. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť názor tým, že požiada o zastavenie správ.
1. Meno a priezvisko 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo (v prípade potreby) 4. Adresa (v prípade potreby výmeny, vrátenia súm a tovaru) 5. Bankový účet (v prípade potreby vrátenia súm) na nadviazanie kontaktu v prípade otázok, sťažností, reklamácií, žiadostí o výmenu, vrátenia súm a tovaru čl. 6, ods. 1 c) - za splnenie zákonnej povinnosti podľa spotrebiteľského práva v komunikácii a/alebo korešpondencii so zástupcom spoločnosti do 24 mesiacov, s výnimkou údajov spracovaných a uložených na účtovné a daňové účely, na ktoré sa vzťahujú zákonom stanovené lehoty
1. Meno a priezvisko 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo 4. Adresa 5. Údaje o type a hodnote uskutočnených nákupov 6. Ďalšie údaje týkajúce sa právneho vzťahu s konkrétnym užívateľom presadenie legitímnych záujmov, vrátane v prípade súdnych sporov, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, vymáhania pohľadávok čl. 6, ods. 1 c) - za splnenie zákonnej povinnosti; čl. 6, ods. 1 f) - na ochranu legitímnych záujmov pri spracovaní údajov v súvislosti so súdnymi spormi, vrátane vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti prostredníctvom inkasných agentúr a iných sprostredkovateľov do 12 mesiacov od konečného uzavretia právneho sporu a urovnania súvisiacich finančných vzťahov medzi stranami, s výnimkou údajov spracovaných a uložených na účtovné a daňové účely, na ktoré sa vzťahujú zákonom stanovené lehoty
1. Užívateľské meno na vytvorenie používateľského profilu na stránkach čl. 6, ods. 1 b) - na plnenie zmluvy (poskytnutie služby - použitie webových stránok) fpri vytváraní užívateľského profilu dokiaľ nebude profil deaktivovaný
1. Emailová adresa na prihlásenie sa k odberu bulletinov a oznámenia čl. 6, ods. 1 a) - bol udelený súhlas na spracovanie fpri prihlásení sa k odberu udo odvolania súhlasu alebo do odstránenia potreby spracovania
1. Meno a priezvisko alebo užívateľské meno 2. Fotografie (voliteľné) 3. Iný obsah na uverejnenie spätnej väzby o spokojnosti s poskytovaným tovarom a službami čl. 6, ods. 1 a) - bol udelený súhlas na spracovanie pri odosielaní alebo uverejňovaní spätnej väzby do odvolania súhlasu alebo do odstránenia potreby spracovania
1. Meno a priezvisko alebo užívateľské meno 2. Emailová adresa 3. Telefónne číslo pre odosielanie správ cez SMS, Viber alebo WhatsApp 4. Iný obsah 5. Ďalšie údaje zhromaždené prostredníctvom marketingových cookies pre komerčnú komunikáciu, priamy marketing produktov a služieb a pre výskum čl. 6, ods. 1 písm. b) - udelenie súhlasu so spracovaním pri udelení súhlasu subjektu byť adresátom obchodných oznámení a iných foriem priameho marketingu do odvolania súhlasu alebo vypadnutia potreby spracovania. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť názor tým, že požiada o zastavenie zasielania správ.
1. Osobné údaje a údaje o spotrebiteľskom správaní zhromaždené prostredníctvom cookies na analýzu návštevnosti, reklamné účely, systematické správy o činnostiach stránok a na obnovenie informácií o spotrebe, na zlepšenie funkčnosti stránok a ich analýzy, predchádzanie podvodom v súvislosti s platbami, hodnotenie efektívnosti reklamy, overenie zákonom stanoveného veku pri nakupovaní online čl. 6, ods. 1 a) - bol udelený súhlas na spracovanie čl. 6, ods. 1 b) - na plnenie zmluvy (poskytnutie služby - použitie webových stránok) pri návšteve Stránok do odvolania súhlasu alebo do odstránenia potreby spracovania; podľa individuálnych charakteristík a obdobia uchovávania použitých cookies
1. Emailová adresa na zdieľanie informácií o zmenách v politikách, pravidlách a všeobecných podmienkach a na zasielanie systémových oznámení a správ súvisiacich s používaním Stránok čl. 6, ods. 1 b) - na plnenie zmluvy (poskytnutie služby - použitie webových stránok) pri používaní webových stránok spoločnosti dokiaľ nebude profil deaktivovaný
1. Meno a priezvisko/užívateľské meno 2. Emailová adresa 3. Užívateľský obsah na organizovanie prieskumov pomocou dotazníkov, darčekových hier, podujatí a propagačných kampaní čl. 6, ods. 1 a) - bol udelený súhlas na spracovanie pri požiadaní o účasť na organizovanom podujatí, prieskume pomocou dotazníkov, hre, kampani do 24 mesiacov
1. Osobné a systémové údaje potrebné na uskutočnenie transakcie riadenie platieb vrátane kontroly proti podvodom v prípade platieb kreditnými/debetnými kartami čl. 6, ods. 1 b) - na plnenie zmluvy pri kúpe produktu a pri vykonávaní platby údaje sa prenášajú iba do finančných inštitúcií na vykonanie transakcií a neukladajú sa u Správcu
1. Meno a priezvisko 2. Telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa 3. Fyzická adresa na korešpondenciu Úradné, právne a/alebo systémové upozornenia, právne účely.   čl. 6, ods. 1 c) - za splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na Správca osobných údajov pri výkone zaručených práv dotknutých osôb do 60 mesiacov
Údaje o správaní a charakteristikách užívateľov Vykonávanie prieskumu trhu na stanovovanie obchodných politík, trhových stratégií a určenie cien profilovaním skupín užívateľov čl. 6, ods. 1 f) - na účely legitímnych záujmov pri používaní webových stránok spoločnosti až do ukončenia prieskumu trhu

Pri našej činnosti dodržiavame zásadu obmedzenia účelov pri zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov. Ak si realizácia stanovených cieľov nevyžaduje spracovanie určitých vašich osobných údajov, nebudeme to robíť. V niektorých prípadoch je však zhromažďovanie vašich osobných údajov nevyhnutne potrebné na poskytnutie požadovanej služby (napríklad pri nákupe a dodaní produktu, vrátení alebo výmene, vrátení peňazí, vystavení daňového dokladu atď.) alebo na splnenie našich zákonných povinností. Akékoľvek odmietnutie poskytnúť takéto údaje môže znemožniť poskytnutie požadovanej služby.

V. Opatrenia na zabezpečenie zákonného a svedomitého spracovania. Aké opatrenia sme prijali na ochranu vašich údajov?

V súlade s európskymi právnymi predpismi udržiavame vhodné, nevyhnutné a primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov užívateľov vrátane na zabránenie neoprávnenému prístupu k nim a/alebo ich zneužitia.

K našim hlavným prioritám patria ochrana Vašich osobných údajov a informačná bezpečnosť. Na zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov zavádzame a uplatňujeme vhodne technické a organizačné opatrenia Každý pracovný proces sa vykonáva pri zabezpečení bezpečnosti, spoľahlivosti, dôvernosti a dostupnosti informácií. Naši zamestnanci sú oboznámení so súčasnou legislatívou a vnútornými politikami týkajúcimi sa ochrany a spracovania osobných údajov, pričom dodržiavajú vysoké normy etiky a dôvernosti.

Spoločnosť používa podnikové systémy, postupy a informačné technológie, ktorými primerane chráni vaše osobné údaje a zaisťuje ich bezpečnosť.

Iba oprávnení zamestnanci (vrátane, ale nielen: oddelenie médií, obchodný rozvoj, webový marketing, nákupné oddelenie, zákaznícky servis) majú prístup k osobným údajom v našich informačných systémoch v súlade s pridelenými pracovnými funkciami a úlohami.

VI. Ako zabezpečíme bezpečnosť?

Keď u nás ukladáme informácie, fyzicky sa uchovávajú na serveroch umiestnených v strediskách na uchovávanie údajov na území Európy s obmedzeným technickým a fyzickým prístupom iba pre kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov v súlade s najlepšími postupmi na ochranu údajov.

VII. S kým zdieľame vaše informácie?

Ak existujú relevantné právne dôvody, môžeme v určitých situáciách vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami v nasledujúcich prípadoch:

Subjekt zdieľania Popis Dôvody podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Protistrany - finančné inštitúcie, kuriéri, poisťovatelia, účtovníci, právnici, poradcovia v oblasti informačnej bezpečnosti, marketingové agentúry a ďalšie 1. Ak je to potrebné na splnenie zákonom stanovených alebo zmluvných záväzkov 2. Pomoc pri riadení pracovných postupov 3. Presadenie legitímnych záujmov Čl. 6, ods. 1, body “b”, “c” a “f”
Verejné orgány - daňová správa, dozorné a kontrolné orgány, miestne orgány a iné Pri výkone zákonom stanovených záväzkov Čl. 6, ods. 1, bod “c”
Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense, Facebook, Klaviyo, Yotpo, Instagram, SalesRay ERP Optimalizácia a riadenie obchodných a marketingových procesov Čl. 6, ods. 1, body “a” a “f”
Súdne orgány, rozhodcovské súdy, právnici, notári, verejní a súkromní súdni exekútori, sprostredkovatelia, inkasné agentúry a iné sprostredkovatelia na vymáhanie pohľadávok Presadenie legitímnych záujmov, vrátane pri uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov, vymáhaní pohľadávok, podávaní/odpovedaní na žalobu, oznámenie, návrh a iné príslušným štátnym a súdnym orgánom Čl. 6, ods. 1, body “c” a “f”
Osobitný orgán - správny, súdny a/alebo výkonný orgán 1. V prípade potreby aj povinnosť odhalenia obchodného tajomstva; 2. V súvislosti s riešením súdnych sporov pred príslušným súdom a/alebo rozhodcovským súdom; 3. Zdieľanie informácií s orgánmi presadzovania práva a finančnými inštitúciami, ak to vyžaduje zákon alebo ak je to nevyhnutne potrebné na predchádzanie, odhaľovanie alebo stíhanie trestnej činnosti alebo podvodu. Čl. 6, ods. 1, bod “c”
Účtovníctvo a kontrola Na splnenie povinností podľa účtovného zákona alebo schválených medzinárodných účtovných štandardov. Čl. 6, ods. 1, bod “c”

VIII. Práva Užívateľov vo vzťahu k osobným údajom
Ďalej uvádzame práva každého koncového používateľa – dotknutej osoby, zaručené európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov:

Druh práva Popis
Právo na informácie Pri poskytovaní svojich osobných údajov alebo pred ich zhromažďovaním na spracovanie správcom má Užívateľ právo byť informovaný o nasledjúcich hlavných okolnostiach: 1. Kto je správcom; 2. Aké sú účely spracovania; 3. Aký je právny základ a/alebo aké sú zákonné záujmy; 4. Kto môže tieto údaje dostať; 5. Aká je doba ich uloženia; 6. Aké sú práva užívateľov; 7. Vykonáva sa automatické rozhodovanie, vrátane profilovanie.
Právo na prístup Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré správca spracováva. Zahŕňa to údaje z „Právo na informácie“, ako aj zdroj osobných údajov a kategórie spracovávaných údajov. Ak sa osobné údaje nezhromažďujú priamo od Užívateľa, mal by tiež dostať informácie o spôsobe zhromažďovania, druhu spracovania, uplatniteľnom právnom základe.
Právo na úpravu Užívateľ má právo požiadať správcu, aby bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje týkajúce sa užívateľa - subjektu osobných údajov.
Právo na vymazanie Užívateľ má právo požiadať správcu o vymazanie bez zbytočného odkladu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
Právo "byť zabudnutý" Ak správca osobné údaje zverejnil a je povinný ich vymazať, mal by podniknúť primerané kroky, aby ostatným správcom spracúvajúcim osobné údaje oznámil, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých prepojení, kópií alebo odpovedí týchto osobných údajov týmito správcami.
Právo obmedziť spracovanie osobných údajov Užívateľ má právo požiadať strávca o obmedzenie spracovania za prítomnosti aspoň jednej z týchto hypotéz: 1. Užívateľ spochybňuje presnosť údajov; 2. Spracovanie je neoprávnené, ale Užívateľ si nepraje ich vymazanie; 3. Správca už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale Užívateľ ich vyžaduje na uplatnenie alebo ochranu svojich právnych nárokov; 4. Používateľ má námietky proti spracovaniu údajov a očakáva sa dokončenie previerky správcom. Udaje môžu byť aj naďalej ukladané správcom počas obdobia obmedzenia spracovania.
Právo na prenos údajov Užívateľ má právo dostať od správcu osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré Užívateľ poskytol správcovi, ak: 1. Spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom; a 2. Spracovanie je založené na súhlase alebo na splnení zmluvného záväzku. Súčasťou tohto práva je aj povinnosť správcu preniesť inému správcovi osobné údaje určené Užívateľom.
Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov Používateľ má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré sú poskytnuté správcovi v súvislosti s plnením úlohy verejného záujmu, sú potrebné na účely oprávnených záujmov správcu, vykonáva sa profilovanie alebo priamy marketing. Osobné údaje užívateľa môžu byť vymazané zo zariadení správcu uplatnením tohto práva.
Právo nebyť objektom spracovania, vrátane pri profilovaní Užívateľ má právo nebyť objektom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovaní.
Právo na odvolanie Užívateľ má právo podať žalobu dozornému orgánu na ochranu údajov, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo príslušných uplatniteľných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť v krajine svojho obvyklého pobytu, na pracovisku alebo v mieste údajného porušenia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o právach, ktoré vám boli udelené, o tom, ako sa uplatňujú, a o postupoch na ich uplatnenie, môžete navštíviť informačné webové stránky Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov alebo dozorného orgánu.

IX. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Užívateľ môže svoje práva vždy a kedykoľvek uplatniť. Aby sme v tomto procese boli čo najužitočnejší, musíte nám poslať otázku štandardnou poštou alebo e-mailom na adresu [email protected]. Aby sme sa vyhli zneužitiu, vyhradzujeme si právo požadovať ďalšie údaje na zistenie totožnosti žiadateľa a dotknutej osoby. Do dvoch mesiacov odpovieme na požiadanie o osobných údajoch, a v prípade potreby predĺžiť uvedeného obdobia budete informovaní o predĺžení, ako aj o dôvodoch oneskorenia.

Môžeme odmietnuť spracovávať požiadania, ktoré sa neprimerane opakujú alebo ohrozujú súkromie iných dotknutých osôb. Poskytneme vám bezplatnú kópiu osobných údajov údaje, ktoré sú v procese spracovania, a vyhradzujeme si právo účtovať poplatok v pomernej výške v prípade opakovania alebo nadmerného počtu požiadania.

X. Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov prostredníctvom Stránok koná spoločnosť ako správca osobných údajov a správca Stránok.

Kontaktné údaje správcu údajov
Názov PURMERUL OOD
Sídlo Bulharsko, Plovdiv
Adresa správy Plovdiv, 4002, rayon Tsentralen, ul. Lyuleburgaz 22, et. 4, ap. 9
201172065
Konateľ Plamen Sergeev Stefanov
Emailová adresa [email protected]
Kontaktné telefónne číslo +359 2 862 11 64
Kontaktné údaje dozorného orgánu v súvislosti s ochranou osobných údajov
Názov Komisia pre ochranu osobných údajov
adresa Bulharsko, Sofia, 1582, bul. Prof. Tsvetan Lazarov 2
Emailová adresa [email protected]

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, môžete nám poslať otázku poštou alebo e-mailom na nasledujúcu e-mailovú adresu: [email protected].

Táto POLITIKA OSOBNÝCH ÚDAJOV bola prijatá a schválená spoločnosťou PURMERUL OOD.

Táto politika je v súlade s právnymi predpismi platnými v čase schválenia, ako aj s paneurópskym a vnútroštátnym právnym rámcom v oblasti ochrany osobných údajov. Táto politika bude zodpovedajúcim spôsobom upravená v prípade zmien v právnych predpisoch alebo v našich cieľoch a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov. Informácie o zmenách budú k dispozícii na našich webových stránkach.

Dátum uverejnenia: 10.07.2020

×
Produkt bol pridaný do košíka.
Košík Skontrolovať a objednať