• Opalovací oleje za AKČNÍ cenu ♡ 110ml = 200ml
0
×

Podmínky užívání těchto stránek

Vítejte na našich webových stránkách („cocosolis.com“). Tyto „Podmínky užívání“ upravují přístup na stránky COCOSOLIS.COM a jejich použití.

Přístup na stránky a jejich používání, jakož i nákup produktů z COCOSOLIS.COM jsou založeny na předpokladu, že se skutečností načítání stránek z koncového zařízení se Uživatel zavazuje přečíst si tyto Všeobecné podmínky používání stránky a přílohy k nim.

Tyto Podmínky představují dohodu, kterou se řídí vztah mezi PURMERUL OOD jako správce webových stránek www.cocosolis.com  a jejich koncových uživatelů.

Tato dohoda se vztahuje na informační služby a systémy dostupné prostřednictvím Stránek, jejich mobilních verzí, jakož i na všechny ostatní aplikace a služby, které souvisejí nebo mohou být spojeny s webovými stránkami. Tato smlouva je platná, dokud Uživatel neukončí používání Služeb dostupných na Stránkách.

PURMERUL OOD je obchodní společnost se sídlem a adresou správy: město Plovdiv, 4002, rayon Tsentralen, ul. Lyuleburgaz 22, et. 4, ap. 9. Společnost je zapsána pod IČ 201172065 v Obchodním rejstříku a rejstříku neziskových právnických osob vedeném Registrační agenturou.

Další právní informace naleznete v částech: Všeobecné podmínky prodejePolitika vrácení zboží a Politika osobních údajů stránek COCOSOLIS.COM.

Účel Stránek je vyjádřen těmito hlavními směry:

 1. Informování Uživatelů o činnosti společnosti, její historii, vizi, poslání, hodnotách, podnikové a sociální odpovědnosti a produktech a službách, které nabízí.
 2. Poskytování přístupu na platformu, jejímž prostřednictvím mohou Uživatelé zadávat objednávky zboží online, uzavírat smlouvy o prodeji zboží nabízeného Společností a sdílet recenze a hodnocení nabízeného zboží.
 3. Informování Uživatelů stránek o podrobnostech kontaktu se Společností v případě, že potřebují další informace, mají otázky týkající se nabízených produktů a služeb, chtějí posílat připomínky nebo doporučení, jakož i dostávat informace o jejich právech a způsobu jejich uplatnění.

Přístup ke COCOSOLIS.COM a jejich používání, včetně zobrazování webových stránek, komunikace s COCOSOLIS.COM a souvisejících webových stránek a zdrojů sociálních médií, nákupů na webových stránkách, provádějí naši uživatelé výlučně pro osobní účely, které by v žádném případě neměly být spojeny se žádnou obchodní, hospodářskou nebo odbornou činností.

COCOSOLIS.COM neodpovídá za použití stránek a jejich obsahu žádným z jejich uživatelů, které není v souladu se zákony a jinými právními předpisy. A konkrétněji se může stát, že budete zodpovědní za poskytnutí nepravdivých, zavádějících informací nebo údajů týkajících se třetích stran (v případě, že třetí strana nedala svůj souhlas), jakož i za jakékoli zneužití těchto údajů nebo informací.

 1. Registrace a komunikace

Pokud chcete využívat naše služby, musíte být dospělý a přijmout tyto Podmínky. Přijetím těchto Podmínek Uživatel souhlasí s tím, že komunikace s ním bude probíhat prostřednictvím poskytnutých elektronických komunikačních kanálů – telefonicky, e-mailem, SMS-kami a jinými elektronickými kanály. Uživatel souhlasí s tím, že bude adresátem a bude dostávat elektronické podání od Stránek a jejich správce.

Strany se dohodly, že e-maily představují elektronické podání a že doprovodné informace představují identifikaci autora jako držitele těchto elektronických podání a jsou elektronickým podpisem, kterým strany uznávají jako rovnocenný vlastnoručního podpisu ve vzájemných vztazích.

Produkty si můžete zakoupit i registrací na těchto stránkách, abyste mohli využívat naše služby. Registrace je bezplatná. Uživatel může registraci kdykoli odmítnout. Uživatel se zavazuje poskytnout úplné, pravdivé a přesné informace při registraci i při zadávání objednávky bez registrace profilu. Přístupová práva jsou osobní a nemohou se převádět na třetí strany. Neodpovídáme za neoprávněný přístup k vašemu profilu.

 1. Práva duševního vlastnictví

Uživatel má právo na přístup ke Službám poskytovaným prostřednictvím těchto Stránek v reálném čase (online) v souladu s požadavky na přístup.

Právo na přístup uděleno Uživateli nezahrnuje právo kopírovat nebo reprodukovat informace nebo používat chráněné objekty duševního nebo průmyslového vlastnictví, s výjimkou malého množství informací určených pouze pro osobní použití, pokud takové použití nepoškodí oprávněné zájmy autorů nebo jiných držitelů práv duševního nebo průmyslového vlastnictví, a rozmnožování nebo reprodukování bylo provedeno pro nekomerční účely.

COCOSOLIS.COM, včetně (ale nejen) děl, fotografií, obrázků, dialogů, hudby, zvuků, videa, dokumentů, kreseb, obrázků, log a jakýchkoliv jiných materiálů publikovaných na COCOSOLIS.COM v jakémkoli formátu, včetně menu, webových stránek, grafik, barev, schémat, nástrojů, druhů písma, design webových stránek, diagramů, plánů, metod, procesů, funkcí a softwaru, které jsou součástí COCOSOLIS.COM, jsou chráněny autorským právem a jiným právem duševního vlastnictví COCOSOLIS.COM a příslušných držitelů práv. Není povolena částečná nebo úplná reprodukce COCOSOLIS.COM nebo jejich obsahu v jakékoliv formě bez písemného souhlasu COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM má výhradní právo povolit nebo zakázat jakoukoliv reprodukci (ať už přímou nebo nepřímou, dočasnou nebo trvalou nebo z jakéhokoli jiného důvodu nebo v jakékoliv formě, zcela nebo částečně) COCOSOLIS.COM a jejich obsahu.

Autoři díl publikovaných na COCOSOLIS.COM mají právo kdykoliv se domáhat autorství svých děl a postavit se proti zkreslení nebo jiné úpravě svých děl, včetně jakýchkoli změn svých děl, které mohou nepříznivě ovlivnit čest a pověst příslušných autorů.

Uživatelé našich stránek jsou povinni dodržovat autorská práva autorů, kteří se rozhodli publikovat svá díla na COCOSOLIS.COM nebo spolupracovaly s COCOSOLIS.COM při tvorbě nových výrazných a uměleckých děl, které jsou určeny k publikování nejen na stránek nebo které jsou nedílnou součástí stránek.
V žádném případě není dovoleno jakýmkoli způsobem nebo v jakékoliv formě používat obsah stránek ani žádné jednotlivé dílo chráněné autorským právem nebo jakýmkoli jiným právem duševního vlastnictví.

 1. Ochranné známky a názvy domén

PURMERUL OOD je výhradním vlastníkem log a registrované ochranné známky „COCOSOLIS“ a jakýchkoliv dalších atributů, které obsahují slovo „COCOSOLIS“ a název domény „COCOSOLIS.COM“.

PURMERUL OOD má právo výhradního užívání svých vlastních ochranných známek.

Není dovoleno používat tyto ochranné známky na jiné produkty nebo služby bez souhlasu společnosti PURMERUL OOD.

 1. Odkazy na jiné stránky

Cocosolis.com obsahuje odkazy na jiné stránky, které nijak nesouvisí s COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM nekontroluje tyto webové stránky ani jejich obsah. COCOSOLIS.COM neodpovídá za obsah těchto stránek a/nebo za pravidla, která přijali v souvislosti (ale nejen) s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto stránek. Tyto třetí strany pravděpodobně shromažďují osobní uživatelské údaje, jejichž režim je regulován podle obecných podmínek pro používání a ochranu osobních údajů, které byly jimi přijaty. Při přístupu na tyto stránky prostřednictvím odkazů poskytnutých na stránkách COCOSOLIS.COM si prosím pozorně přečtěte podmínky jejich používání i jejich pravidla o důvěrnosti. Naše Podmínky používání a Politika osobních údajů se nevztahují na webové stránky třetích stran.

 1. Podmínky užívání obsahu

COCOSOLIS.COM vynakládají maximální úsilí, aby na svých webových stránkách zabránili uveřejňování obsahu, který by mohl být považován za porušení občanských postojů nebo lidských práv a důstojnosti ve všech jejich formách a projevech. COCOSOLIS.COM však nezaručuje, že obsah stránek je vhodný nebo zákonný pro jakékoliv publikum nebo zda je legální ve všech zemích.

V případě, že se takový obsah v některé z těchto zemí považuje za nezákonný, neodpovídáme za vaše rozhodnutí navštěvovat a používat naše stránky. Pokud se je přesto rozhodnete používat, informujeme vás, že využívání služeb poskytovaných COCOSOLIS. COM je zcela na vaší osobní odpovědnosti.

COCOSOLIS.COM podniká kroky k zajištění toho, aby byl obsah COCOSOLIS.COM správný a neobsahoval nepravdivé nebo zastaralé informace. COCOSOLIS.COM však neodpovídá za přesnost a úplnost obsahu zveřejněného na jejich webových stránkách.

COCOSOLIS.COM nemůže zaručit, že stránky budou nepřetržitě fungovat bez přerušení a chyb v důsledku internetového připojení. V případě potíží s používáním našich stránek, prosím kontaktujte nás. Zástupce COCOSOLIS.COM bude vám k dispozici, aby pomohl obnovit váš přístup k stránkám, pokud a nakolik je to možné.

COCOSOLIS.COM přijímá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti služeb COCOSOLIS.COM s cílem zabránit neoprávněnému použití nebo přístupu k údajům, jakož i zabránit rizikům šíření, zničení a ztráty dat a důvěrných informací týkajících se uživatelů COCOSOLIS.COM, jakož i zabránit neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu k těmto údajům a informacím.

 1. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo používat stránky podle omezení popsaných výše v bodě 2 Práva duševního vlastnictví.

Uživatel se zavazuje při využívání poskytovaných Služeb:

 1. aby nevykonával škodlivé činnosti ve smyslu těchto Podmínek používání;
 2. aby nezískával technickými prostředky ani technickým způsobem žádné informační zdroje nebo jejich části, zahrnuté do databází, přístupné prostřednictvím těchto stránek, a aby tímto způsobem nevytvářel svou vlastní databázi v elektronické nebo jakékoli jiné formě;
 3. aby se nevydával za jinou osobu nebo zástupcem osoby, kterou není oprávněn zastupovat, nebo jiným způsobem zaváděl Stránky nebo třetí strany o své totožnosti nebo příslušnosti k určité skupině lidí;
 4. aby okamžitě informoval Společnost o každém případě spáchaného nebo zjištěného porušení při používání poskytovaných Služeb;
 5. aby nevykonával činnosti, které zahrnují použití vírů, botů, červů nebo jiného druhu počítačového kódu, souborů nebo programů, které přerušují, ničí nebo omezují funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení, nebo jiným způsobit umožňují neoprávněné použití nebo přístup k počítačovému zařízení nebo počítačové síti.
 6. Omezení odpovědnosti Společnosti

Společnost poskytuje na použití Služby prostřednictvím těchto stránek „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou dostupné“. Společnost nezaručuje ani neslibuje konkrétní výsledky vyplývající z používání nebo z dlouhodobé možnosti využívání Služeb.

Společnost neposkytuje záruky, že:

 1. používání Služeb uživatelem bude nepřetržité, včasné, zabezpečené a bezpečné nebo bezchybné;
 2. případné nedostatky v Službách budou opraveny;
 3. poskytované Služby nebo služby, na nichž jsou tyto služby postavené, nebudou obsahovat viry nebo jiné škodlivé komponenty;

Za žádných okolností nebude Společnost zodpovědná za žádné ztráty, poškození nebo škody vyplývající z:

 1. využívání Služeb;
 2. problémů nebo technické nefunkčnosti v souvislosti s využíváním Služeb;
 3. materiálů stažené prostřednictvím Služeb nebo v souvislosti se Službami;
 4. uživatelského obsahu;
 5. z chování Uživatelů v souvislosti se Službami bez ohledu na to, zda v reálném čase (on-line) nebo ne (off-line).

Společnost neodpovídá za to, že Uživatel nemá přístup na stránky z důvodu problémů, které nemůže ovlivnit – software, hardware, problém s připojením na internet nebo vyšší moc.

Uživatel souhlasí, že bude zodpovědný za veškeré náklady spojené s údržbou, servisem nebo připojením svého počítačového systému nebo jiného majetku potřebného k používání Služeb Uživatelem.

Společnost si vyhrazuje právo systematicky zasahovat do celé funkčnosti stránek, včetně (ale nejen) pozastavení přístupu k nim, pokud k tomu existuje oprávněný důvod.

 1. Sankce

Společnost v plném rozsahu povoleném platným zákonem neodpovídá za škody, které vzniknou uživateli a které jsou: 1. nepřímé; 2. následující; 3. náhodné; 4. sankční, včetně odškodnění za ušlý zisk vyplývající z používání nebo nemožnosti využívat Služby.

Bez ohledu na výše uvedené se odpovědnost Společnosti vůči uživateli za jakýkoliv čin nebo opomenutí, v souvislosti s využíváním nebo z důvodu využívání Služeb, bude vždy omezena na pokutu ve výši hodnoty uskutečněného nákupu. V případě neuskutečnění nákupu Společnost neodpovídá za žádné své činy nebo opomenutí.

 1. Změna

COCOSOLIS.COM může změnit nebo aktualizovat všechny nebo část těchto Podmínek užívání. V takovém případě se v této části uveřejní aktuální informace. Nové Podmínky užívání by měly vstoupit v platnost dnem jejich uveřejnění na COCOSOLIS.COM.

Pokud nesouhlasíte se všemi nebo s částmi Podmínek užívání stránek COCOSOLIS.COM, neneseme odpovědnost za vaše rozhodnutí navštěvovat a používat naše stránky.

 1. Lhůta a ukončení

Tato dohoda vstupuje v platnost okamžitě po jejím přijetí Uživatelem a je platná až do ukončení používání služeb.

 1. Použitelné právní předpisy

Strany považují vzájemné porozumění a přijatelné ústupky za základní zásadu provádění této dohody. V tomto smyslu se strany dohodly na řešení sporů, které mezi nimi vznikly, v duchu dobré vůle a prostřednictvím jednání.

Všechny spory, neshody nebo nároky, které vzniknou z plnění nebo neplnění nebo v souvislosti s plněním nebo neplněním této dohody, měly by strany vyřešit jednáním a dobrou vůlí každé z nich.

V případě nemožnosti vyřešit spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou a v důsledku této smlouvy, její plnění, resp. neplnění, se smluvní strany dohodly, že je vyřeší na příslušném soudu, určeném v souladu s pravidly pravomoci. V případě soukromého sporu s mezinárodním prvkem měl by se soud, který by měl pravomoc rozhodovat ve sporu, určit podle pravidel mezinárodního práva soukromého.

Rozhodným právem podle této dohody je právo země, v níž je správce registrován, v tomto případě Bulharská republika.

Actualizace 04/07/2020

×
Produkt byl přidán do košíku.
Košík Přejít k pokladně