GRATIS VERZENDING VANAF €45
0
×

Gebruiksvoorwaarden website

Welkom op onze website (“cocosolis.com”). Deze “Gebruiksvoorwaarden” regelen de toegang tot en het gebruik van COCOSOLIS.COM.

De toegang tot de site en het gebruik ervan, evenals de aankoop van COCOSOLIS.COM-producten zijn gebaseerd op de veronderstelling dat door het laden van de site vanaf een eindapparaat, de gebruiker akkoord gaat met het lezen van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de site en hun bijlagen.

Deze voorwaarden vormen een overeenkomst die de relatie regelt tussen PURMERUL Ltd. in zijn hoedanigheid van Beheerder van de website www.cocosolis.com en zijn eindgebruikers.

Deze overeenkomst is van toepassing op de informatiediensten en -systemen die beschikbaar zijn via de Site, de mobiele versies ervan, evenals elke andere applicatie en service die aan de site is of kan zijn gekoppeld. Deze overeenkomst is geldig totdat de gebruiker het gebruik van de diensten die via de site beschikbaar zijn, beëindigt.

PURMERUL Ltd. is een handelsonderneming met hoofdkantoor: Luleburgasstraat 22, 4e verdieping, apt. 9, Plovdiv 4002, Bulgaria. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister en het register van non-profitorganisaties bij het registratiebureau met Unieke Identificatie Code: 201172065.

Lees voor andere juridische informatie de secties: Algemene verkoopvoorwaarden, Retourbeleid en Beleid inzake persoonlijke gegevens van COCOSOLIS.COM.

Het doel van de site wordt uitgedrukt in de volgende hoofdrichtingen:

1. De gebruikers informeren over de activiteit van het Bedrijf, zijn geschiedenis, visie, missie, waarden, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de producten en diensten die het aanbiedt.

2. Toegang verlenen tot een platform waarmee gebruikers online bestellingen voor goederen kunnen plaatsen, contracten kunnen aangaan voor de verkoop van goederen die door het bedrijf worden aangeboden en recensies en beoordelingen voor de aangeboden goederen kunnen delen.

3. De gebruikers van de site informeren over de details om contact te komen met het bedrijf, voor het geval ze aanvullende informatie nodig hebben, vragen hebben over de aangeboden producten en diensten, opmerkingen of aanbevelingen willen sturen, en informatie willen ontvangen over hun rechten en de manier van uitoefenen hen.

Toegang tot en gebruik van COCOSOLIS.COM, inclusief de weergave van webpagina’s, communicatie met COCOSOLIS.COM en gerelateerde websites en sociale mediabronnen en aankopen op de website, worden door onze gebruikers gedaan volledig voor persoonlijke doeleinden en mogen op geen enkele manier in verband worden gebracht met enige commerciële, economische of professionele activiteit.

COCOSOLIS.COM wordt niet verantwoordelijk geacht voor enig gebruik van de site en zijn inhoud door een van zijn gebruikers, dat niet in overeenstemming is met de wetten en wettelijke voorschriften. In het bijzonder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van onjuist, valse informatie of gegevens over derden (in het geval dat de derde partij geen toestemming heeft gegeven), evenals voor elk misbruik van dergelijke gegevens of informatie.

1. Registratie en communicatie

Als u onze services wilt gebruiken, moet u volwassen zijn en deze voorwaarden accepteren. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt de gebruiker ermee in om met hem te communiceren via de voorziene elektronische communicatie kanalen – telefoon, e-mail, sms en andere elektronische kanalen. De gebruiker gaat ermee akkoord de Geadresseerde te zijn en elektronische meldingen/verklaringen te ontvangen van de site en zijn beheerder.

De partijen zijn het erover eens dat e-mails elektronische meldingen/verklaringen zijn en dat de begeleidende informatie de identificatie vormt van de auteur als de houder van deze elektronische verklaringen, en een elektronische handtekening is de manier waarmee de partijen de waarde erkennen van een handgeschreven handtekening in hun relatie.

Om gebruik te maken van onze diensten kunt u de producten ook aanschaffen door u op de site te registreren. Registratie is gratis. De gebruiker kan de registratie op elk moment annuleren. De gebruiker gaat ermee akkoord om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken, zowel bij het registreren als bij het plaatsen van een bestelling zonder een account te registreren. Toegangsrechten zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeautoriseerde toegang tot uw account.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker heeft het recht om in reële tijd (online) toegang te krijgen tot de Diensten die via de Site worden aangeboden in overeenstemming met de vereisten voor toegang.

Het recht op toegang verleend aan de Gebruiker omvat niet het recht om informatie te kopiëren of te reproduceren, of om beschermd intellectueel of industrieel eigendom te gebruiken, met uitzondering van een kleine hoeveelheid informatie die alleen bedoeld is voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat dergelijk gebruik de rechtmatige belangen van de auteurs of andere houders van intellectuele of industriële eigendomsrechten niet schaadt, en het kopiëren of reproduceren wordt gemaakt voor niet-commerciële doeleinden.

De inhoud van COCOSOLIS.COM, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwerp, foto’s, afbeeldingen, dialogen, muziek, geluiden, video’s, documenten, tekeningen, figuren, logo’s en elk ander materiaal, gepubliceerd in COCOSOLIS.COM in elk formaat, inclusief menu’s, webpagina’s, afbeeldingen, kleuren, diagrammen, lettertypen, website-ontwerp, plannen, methoden, processen, functies en software die deel uitmaken van COCOSOLIS.COM zijn beschermd door het auteursrecht en elk ander recht van intellectueel eigendom van COCOSOLIS.COM en de respectievelijke rechthebbenden. Gehele of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, van COCOSOLIS.COM en de inhoud ervan, is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM heeft het exclusieve recht om elke reproductie (direct of indirect, tijdelijk of permanent, of om enige andere reden of in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk) van COCOSOLIS.COM en de inhoud ervan toe te staan of te verbieden.

Auteurs van producten/ontwerpen/concepten, gepubliceerd in COCOSOLIS.COM, hebben het recht om te allen tijde het auteurschap van hun werken te claimen en zich te verzetten tegen elke vervorming of andere wijziging van hun werk, inclusief eventuele wijzigingen in hun werken die de eer en reputatie van de betrokken auteurs nadelig beïnvloeden.

Gebruikers van onze site zijn verplicht om de auteursrechten na te leven van auteurs die ervoor hebben gekozen om hun werk/ontwerp/product te publiceren op COCOSOLIS.COM of die hebben samengewerkt met COCOSOLIS.COM bij het creëren van nieuwe expressieve en artistieke werken die bedoeld zijn voor publicatie, niet alleen van de site, of die integraal deel uitmaken van de site. In elk geval is het niet toegestaan de inhoud van de site of enig individueel werk dat wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, op enigerlei wijze of in welke vorm dan ook te gebruiken.

3. Handelsmerken en domeinnamen

PURMERUL Ltd. is de exclusieve eigenaar van de logo’s en het geregistreerde handelsmerk “COCOSOLIS” en elk ander kenmerk dat het woord “COCOSOLIS” en de domeinnaam “COCOSOLIS.COM” bevat.

PURMERUL Ltd. heeft het recht op exclusief gebruik van zijn eigen merken.

Zonder toestemming van PURMERUL Ltd. is het niet toegestaan deze handelsmerken te gebruiken voor andere producten of diensten.

4. Links naar andere sites

Cocosolis.com bevat links naar andere sites die op geen enkele manier verband houden met COCOSOLIS.COM.

COCOSOLIS.COM heeft geen controle over deze websites of hun inhoud. COCOSOLIS.COM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of de door hen vastgestelde regels met betrekking tot, maar niet beperkt tot, uw persoonsgegevens wanneer u deze sites bezoekt. Deze derde partijen zullen waarschijnlijk persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen, waarvoor het proces wordt gereguleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens die door hen zijn opgesteld en aanvaard. Als u deze sites bereikt via de links naar COCOSOLIS.COM, lees dan zorgvuldig hun gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid. Onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zijn niet van toepassing op sites van derden.

5. Gebruiksvoorwaarden van inhoud

COCOSOLIS.COM spant zich voor om de publicatie op haar website te voorkomen met inhoud die kan worden beschouwd als een schending van burgerlijke overtuigingen of mensenrechten en waardigheid in al zijn vormen en uitingen. COCOSOLIS.COM garandeert echter niet dat de inhoud van de site geschikt is voor welk publiek dan ook of legaal is in alle landen.

In het geval dat dergelijke inhoud in een van deze landen als illegaal wordt beschouwd, zijn wij niet verantwoordelijk voor uw beslissing om onze site te bezoeken en te gebruiken. Indien u toch besluit hiervan gebruik te maken, informeren wij u dat u gebruik maakt van de diensten van COCOSOLIS. COM is geheel uw persoonlijke verantwoordelijkheid.

COCOSOLIS.COM neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van COCOSOLIS.COM correct is en geen valse of verouderde informatie bevat. Echter, COCOSOLIS.COM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die op haar website wordt gepubliceerd.

COCOSOLIS.COM kan niet garanderen dat de site continu zal werken zonder onderbrekingen en fouten als gevolg van de internetverbinding. Bij problemen met het gebruik van onze site, neem contact met ons op. Een vertegenwoordiger van COCOSOLIS.COM staat tot uw beschikking om u te helpen en te assisteren bij het herstellen van uw toegang tot de site, indien en voor zover mogelijk.

COCOSOLIS.COM zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van de diensten van COCOSOLIS.COM te waarborgen om ongeoorloofd gebruik van of toegang tot gegevens te voorkomen, en om de risico’s van verspreiding, vernietiging en verlies van gegevens en vertrouwelijke informatie met betrekking tot gebruikers van COCOSOLIS.COM, evenals om ongeautoriseerde of illegale toegang tot dergelijke gegevens en informatie, te vermijden.

6. Rechten en plichten van de consument

De gebruiker heeft het recht om de site te gebruiken onder de beperkingen die hierboven (in p. 2 “Intellectuele eigendomsrechten”) zijn beschreven.

De Gebruiker verbindt zich ertoe bij het gebruik van de aangeboden Diensten om:

1. geen kwaadwillende handelingen uit te voeren in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden;

2. geen informatiebronnen of delen daarvan, opgenomen in de databases die toegankelijk zijn via de site, met technische middelen of op technische wijze te extraheren en aldus een eigen database in elektronische of enige andere vorm aan te maken;

3. zich niet uit te geven voor een andere persoon of een vertegenwoordiger van een persoon die niet bevoegd is om de Site of derden te vertegenwoordigen of anderszins te misleiden over zijn identiteit of behorende tot een bepaalde groep mensen;

4. om het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk geval van gepleegde of ontdekte overtreding bij het gebruik van de geleverde Diensten;

5. geen activiteiten uit te voeren die het gebruik van virussen, bots, wormen of andere computercode, bestanden of programma’s omvatten die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, vernietigen of beperken, of anderszins ongeoorloofd gebruik van of toegang tot een computerapparaat of computernetwerk.

7. Beperking van de aansprakelijkheid van het bedrijf

Het bedrijf levert de diensten via de site voor gebruik door de gebruiker “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Het bedrijf garandeert of belooft geen specifieke resultaten van het gebruik of van de mogelijkheid op lange termijn om de diensten te gebruiken.

De Bedrijf biedt geen garanties dat:

1. het gebruik van de Diensten door de gebruiker zal continu, tijdig, beveiligd, veilig of foutloos zijn;

2. eventuele gebreken in de Diensten worden hersteld;

3. de geleverde diensten of de diensten waarop deze zijn gebouwd, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn.

Het Bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of letsel als gevolg van:

1. het gebruik van de diensten van het bedrijf;

2. problemen of technische niet-werking in verband met het gebruik van de Diensten;

3. materiaal gedownload via of in verband met de diensten;

4. gebruikersinhoud;

5. gedrag van Gebruikers in verband met de Diensten, ongeacht of deze nu in reële tijd (online) of niet (offline) zijn.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk als de gebruiker geen toegang kan krijgen tot de site vanwege problemen die buiten de controle van de site liggen – software, hardware, problemen met de internetverbinding of overmacht.

De Gebruiker gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle kosten voor het onderhoud, de service of de aansluiting van zijn computersysteem of andere eigendommen die nodig zijn voor het gebruik van de diensten door de Gebruiker.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om systematisch de volledige functionaliteit van de site te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, de toegang ertoe op te schorten als daar een goede reden voor is.

8. Schadevergoeding

Tot het volledige bedrag dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker heeft geleden, die is:

1. indirect; 2. volgende; 3. incidenteel; 4. bestraffend, met inbegrip van schadevergoeding wegens gederfde winst, die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Diensten.

Ongecht het bovenstaande is de aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens de Gebruiker voor enige actie of nalatigheid in verband met het gebruik van de Diensten altijd beperkt tot een boete ter hoogte van de waarde van de aankoop. Bij het uitblijven van een aankoop is het bedrijf niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten.

9. Wijzigingen

COCOSOLIS.COM kan deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. In dat geval wordt actuele informatie in deze sectie gepubliceerd. De nieuwe “Gebruiksvoorwaarden” zouden van kracht moeten zijn vanaf de datum van publicatie op COCOSOLIS.COM.
Als u het niet eens bent met alle of een deel van de “Gebruiksvoorwaarden” van COCOSOLIS.COM, zijn wij niet verantwoordelijk voor uw beslissing om onze site te bezoeken en te gebruiken.

10. Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst treedt onmiddellijk in werking na aanvaarding door de Gebruiker en is geldig tot het einde van het gebruik van de diensten.

11. Toepasselijk recht

Als basisprincipe voor de uitvoering van deze overeenkomst zien de partijen wederzijds begrip en aanvaardbare concessies. In die zin komen de partijen overeen de geschillen die tussen hen zijn ontstaan te goeder trouw en door middel van onderhandelingen op te lossen.

Elk geschil, onenigheid of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering of niet-uitvoering van deze overeenkomst, zal door de partijen worden beslecht door middel van onderhandelingen en met de welwillendheid van elk van hen.

In geval van onmogelijkheid om geschillen op te lossen die ontstaan in verband met dit contract, de uitvoering, respectievelijk niet-uitvoering, komen de partijen overeen om dit op te lossen voor de bevoegde rechtbank, bepaald in overeenstemming met de bevoegdheidsregels. In het geval van een privaat geschil met een internationaal element, dient de rechtbank die bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, worden bepaald door de regels van het internationaal privaatrecht.

Het recht dat op grond van deze overeenkomst van toepassing is, is het recht van het land waarin de administrateur is geregistreerd, in dit geval de Republiek Bulgarije.

Laatste update 2.12.2020

Geen producten in de winkelwagen. Bekijk productaanbod

×
is toegevoegd aan je winkelwagen.
Winkelwagen Doorgaan naar afrekenen